Projekt spolupráce Cieľom spoločného snaženia je rozvoj regionálneho značenia.

Projekt nadnárodnej spolupráce


"Cieľom spoločného snaženia je rozvoj regionálneho značenia."

Projekt je realizovaný počas rokov 2014 a 2015,

v spolupráci troch Miestnych akčných skupín

SR - MAS Zlatá cesta

ČR - MAS Horní Pomoraví, MAS Moravská cesta

 

 

Hlavným cieľom projektu je posilnenie vzájomnej spolupráce medzi miestnymi akčnými skupinami na medzinárodnej úrovni prostredníctvom zavedenia spoločného postupu pri certifikácii služieb.

 


Projekt pozostáva zo 7 aktivít:

1. exkurzia - návšteva regiónu Šumava, ktorý má najväčšie skúsenosti s certifikáciou služieb.

2. spoločné stretnutia výrobcov a poskytovateľov služieb (jeden krát na území každej MAS)

3. informačný systém pre región

4. vypracovanie štúdie a metodiky pre certifikáciu služieb

5. certifikácia služieb s akciou pre verejnosť

6. propagačný materiál v dvoch jazykových mutáciách

7. účasť na medzinárodnom veľtrhu - Holiday World, Praha