Projekty

Projekty realizované v rokoch 2014-2015

Projekty spolupráce a nadnárodnej spolupráce

"Sieť múzeí - tradície, spomienky, história"

"Cieľom spoločného snaženia je rozvoj regionálneho značenia"

"Kvalita z nášho regiónu - regionálna značka HONT"

 

 

 

Projekty realizované v rokoch 2012-2015

Investičné projekty pre obce, projekty zamerané na informačné aktivity, projekty zamerané na marketing podnikateľov

 

 

Projekt realizovaný v roku 2011 - 2013

MAS Zlatá cesta realizovala projekt s medzinárodnou účasťou pod názvom

"Včely a biodiverzita".

 

Projekty realizované v rokoch 2011-2012

MAS Zlatá cesta v spolupráci s partnerskou MAS Partnerstvo Krtišskeho Poiplia odovzadli v rámci výzvy pre Opatrenie 4.2 Projekty spolupráce (uzávierka projektov bola do 31.5. 2011) nasledovné dva projekty:

 

1. Ekomúzeum HONT - „Spoznajte život hontianskych dedín“

 

 

 

2. Vytvorenie regionálnej značky produktov a služieb pre región HONT

 

 

Projekt realizovaný v roku 2009

Názov projektu: Podporme predaj zo dvora – podporíme miesto kde žijeme

 

Získané finančné prostriedky v roku 2009: 2.000,- € z MP SR výnos č. 2357/2008-100

Vlastný vklad: 315,66 €

 

Jedným z cieľov Občianskeho združenia Zlatá cesta je prispievať k všestrannému rozvoju územia, k zvyšovaniu konkurencieschopnosti a životnej úrovne jeho obyvateľov. Jednou z priorít nielen MP SR, ale aj našou je práve podporovať „predaj z dvora“, teda predaj surovín a potravín z fariem konečnému spotrebiteľovi. Za týmto účelom sme vypracovali projekt pod názvom „Podporme predaj zo dvora – podporíme miesto kde žijeme“.

 

Projekt pozostával z troch častí:

 1. Odborné poradenstvo farmárom
 2. Semináre pre producentov potravín
 3. Vianočný trh

 

Odborné poradenstvo farmárom

Odborné poradenstvo pre farmárov a prvovýrobcov potravín poskytovala pani J. Bačíková, ktorá sa zúčastnila vzdelávacieho kurzu, ktorý sa konal v rámci projektu pod názvom „Z dvora“ v dňoch 7.-9. 10. 2009 v Hotely Topky na Počúvadle ( projekt sa realizoval vďaka grantu nadácie EKOPOLIS a bol spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky).

Konzultácie a poradenstvo spočívalo aj vo vyhľadávaní informácií na internete.

 

Semináre pre producentov potravín

Semináre sa uskutočnili dva:

 1. 23.11. 2009 – Dudince
 2. 3.12. 2009 – Prenčov

 

Semináre boli zamerané pre producentov potravín, ktorí získali nasledovné informácie:

 • základné právne predpisy (Nariadenie EP a R (ES č. 852/2004 o hygiene potravín, Zákony č. 152/1995 Z.z, 39/2007 Z.z. 355/2007 Z.z., Nariadenie vlády SR č. 283/2009 Z.z., Potravinový kódex SR ...)
 • prvovýroba – primárne produkty rastlinného pôvodu
 • prvovýroba – primárne produkty živočíšneho pôvodu
 • farmárska prax
 • spracovanie potravín v mieste ich predaja
 • nebezpečenstvá ovplyvňujúce zdravotnú nezávadnosť potravín a pokrmov pri predaji konečnému spotrebiteľovi
 • predaj z dvora

 

Seminárov sa zúčastnili aj starostovia obcí, ktorí získané informácie budú naďalej poskytovať občanom, ktorí by mali záujem zaoberať sa predajom z dvora.

 

Vianočný trh

V dňoch 11. - 12.12. 2009 sme v spolupráci so Slovenským banským múzeom zorganizovali Vianočný trh, kde mali možnosť predávať produkty a výrobky občania z územia OZ Zlatá cesta. Počas trhu si návštevníci mohli zakúpiť nasledovné produkty:

 • mliečne výrobky – syry, oštiepky, korbáče
 • včelí med, medovinu
 • bio - jablká
 • oblátky
 • medovníky
 • orechy

 

Realizácia projektu bola veľkým prínosom pre celé územie OZ Zlatá cesta. Občania a starostovia získali nové poznatky v oblasti „predaja z dvora“ a veríme, že sa nám aj v ďalších rokoch podarí pravidelne organizovať trhy zamerané na čerstvé, tradičné, kvalitné, poľnohospodárske produkty od prvovýrobcov.