Stratégia CLLD 2014-2020

Predstavujeme vám stratégiu územia OZ Zlatá cesta pod názvom:

Stratégia miestneho rozvoja v regióne Zlatej cesty 2014 – 2020  „Naša minulosť nám pomáha hľadať cestu do budúcnosti“, ktorá bola schválená na Valnom zhromaždení dňa 9. decembra 2015,

dodatkovaná a schválená - prvý dodatok 23. novembra 2016, - druhý dodatok 23. júna 2017.

Po troch rokoch peripetií a zdĺhavej cesty sme na základe schválenia stratégie Miestneho rozvoja vedeného komunitou (CLLD) Ministerstvom pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR a Pôdohospodárskej platobnej agentúry obdržali štatút Miestna akčná skupina dňom 15. novembra 2017.

V decembri 2017 bola stratégia tretí krát dodatkovaná a schválená 19. decembra 2017.

 

aktuálne znenie Stratégie CLLD OZ Zlatá cesta

 

prílohy

výberové a hodnotiace kritériá

výber, hodnotenie a schvaľovanie ŽoNFP/ŽoPr