Budovanie a vznik MAS

Vznik OZ ZLATÁ CESTA je výsledkom dlhoročnej spolupráce členov – MR Hontianka, MR Južné Sitno, MR Konkordia a združenia právnických osôb Regiónu Sitno, ktoré sa usilujú o dosiahnutie regionálneho rozvoja s cieľom zabezpečiť trvaloudržateľný rozvoj vidieckeho priestoru.

 

Už v roku 2002 -2003 MR Južné Sitno v území pracoval v rámci projektu Vidieckeho parlamentu BBSK ako koordinátor Stredný Hron (vidiecky región Tekov – Hont) a inicioval vytvorenie občianskych združení v okrese Krupina a B. Štiavnica. Z tejto iniciatívy boli založené 3 mikroregióny – Hontianka, Konkordia a Južné Sitno. MR Južné Sitno realizoval projekt Miestna Agenda 21 (REC Slovensko) a za dôležité sme považovali vypracovanie spoločných rozvojových dokumentov, ktoré považujeme za prvý krok k zabezpečeniu integrovaného rozvoja územia. Región Sitno bol úspešný v Programe PHARE a získal finančné prostriedky na vypracovanie strategického dokumentu. Mikroregióny Hontianka a Konkordia začali realizovať Programy trvaloudržateľného rozvoja z Programu obnovy dediny. Pri vyhlásení výzvy TP SAPARD vznikla myšlienka uchádzať sa o finančné prostriedky z projektu v rámci Technickej pomoci SAPARD. MR Južné Sitno, Hontianka a Konkordia sa spoločne prihlásili do tejto výzvy MP SR a boli úspešní. Obidva projekty sa realizovali v rokoch 2004 až 2006 za masívnej účasti verejnosti. Jednou z hlavných tém projektov bolo upevnenie verejno – súkromných partnerstiev. MR Južné Sitno bol prítomný v obidvoch uvedených projektoch. Taktiež sa ukázalo, že všetky 3 mikroregióny z pohľadu vidieckeho obyvateľstva žijúceho v malých obciach sú si blízke v problémoch aj v možnostiach ich riešenia. Preto v roku 2006 vznikla iniciatíva pripraviť toto územie do Programu LEADER. Pracovné skupiny sa pravidelne stretávali počas celého roku 2007 a po vyhlásení výzvy OSI 4 LEADER sme v zmysle Usmernenia založili OZ Zlatá cesta v máji 2008, a stanovy združenia boli zaregistrované 15.7. 2008 na Ministerstve vnútra SR. Vypracovali sme Integrovanú stratégiu rozvoja územia OZ Zlatá cesta a uchádzali sme sa v prvom kole, v ktorom sme neuspeli. Nás to však neodradilo a integrovanú stratégiu sme upravili podľa nových pokynov a uchádzali sme sa v druhom kole, v ktorom sme uspeli. V rámci celého Slovenska bolo podporených v obidvoch kolách 29 integrovaných stratégií z toho 5 je z Banskobystrického kraja.

 

Územie má veľa spoločného, jednak zdravé životné prostredie vhodné na rozvoj cestovného ruchu, turistiky a športu, má významné sakrálne stavby, ľudovú architektúru, dobré podmienky na poľovníctvo, zaujímavé pivničky vysekané v tufe, genofond ovocných stromov, vodné tajchy a liečivú vodu a miestami sú rozvinuté ubytovacie a stravovacie služby. Väzby vidieka na Banskú Štiavnicu z minulosti ako zásobovateľa potravinami, neskôr ako príležitosťou pre zamestnanie v priemysle môžu preniesť do súčasnosti, v čase znižovania pracovných príležitostí v poľnohospodárstve a zánikom pracovných miest v priemysle v 90 rokoch novú kvalitu vidieka ako podporovateľa rozvoja cestovného ruchu, ponukou miestnych špecialít, regionálnych produktov a vidieckej turistiky ako alternatívu historickému mestu, zapísanému do zoznamu UNESCO.

Fotografie z prípravných stretnutí
Fotografie z prípravných stretnutí
Fotografie z prípravných stretnutí
Fotografie z prípravných stretnutí