Uzatvorené výzvy

Výzva č.16/PRV/MAS 44

Výzva pre opatrenie 3.2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu/ B

Termín platnosti výzvy: 8.9.2014 - 26.9.2014, prijatý jeden projekt

 

Por. č. Žiadateľ Názov projektu

Požadovaná suma

(v EURO)

Zazmluvnené/

preplatené

1. Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity Príručka pre rozvoj vidieckeho cestvného ruchu pre územie MAS Zlatá cesta 9 444,74 0

Výzva č.15/PRV/MAS 44

Výzva pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Termín platnosti výzvy: 8.9.2014 - 26.9.2014, prijaté 2 projekty

Por. č. Žiadateľ Názov projektu

Požadovaná suma

(v EURO)

Zazmluvnené/

preplatené

1. Obec Prenčov Modernizácia športového areálu v obci Prenčov 9 546,80

9 546,80/

 

2. Obec Počúvadlo Výstavba multifunkčného ihriska s trávnym povrchom 19 535,71

19 535,71/

 

 

Výzva č.14/PRV/MAS 44

Výzva pre opatrenie 3.2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu/ B

Termín platnosti výzvy: 30.8.2013 - 30.10.2013, prijaté tri projekty

 

Por.

č.

Žiadateľ Názov projektu

Požadovaná suma

(v EURO)

Zazmluvnené/

preplatené

1. Región Sitno

Využitie marketingových nástrojov

na dosiahnutie zvýšenia návštevnosti

územia MAS Zlatá cesta

79 920,00

76 680,00/

 

2.

Balnea cluster

Dudince

Spoznaj krajší kút HONTU-

Integrovaným marketingom

k rozvoju cestovného ruchu

Zlatej cesty

70 837,20

69 890,00/

 

3. Sitnianski rytieri

Spoznávanie regiónu "Zlatej cesty"

v spoločnosti Sitnianskych rytierov

79 994,00

70 614,00/

 

Výzva č.13/PRV/MAS 44

Výzva pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie

Termín platnosti výzvy: 30.8.2013 - 30.10.2013, prijaté dva projekty

Por.

č.

Žiadateľ Názov projektu

Požadovaná suma

(v EURO)

Zazmluvnené/

preplatené

1. Art KRUH

Ľudia pre krajinu,

krajina pre ľudí

18 552,00 18 552,00/
2. ICM B. Štiavnica

Zvyšovanie kompetencií

manažmentu a ostatných organizácií

pôsobiacich v cestovnom ruchu

18 502,00 18 502,00/

 

 

Výzva č.12/PRV/MAS 44

Výzva pre opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí

Termín platnosti výzvy: 30.8.2013 - 30.10.2013, prijatých 11 projektov

Por.

č.

Žiadateľ Názov projektu

Požadovaná suma

(v EURO)

Zazmluvnené/

preplatené

1. Obec Sebechleby Rekonštrukcia nespevneného chodníka v obci Sebechleby- 2 etapa. 29 500,98 0
2. Obec Hontianske Moravce Rekonštrukcia chodníka pre peších 8 723,88 0
3. Obec Hontianske Tesáre Rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci Hontianske Tesáre- SO-05 verejné priestranstvo - nádvorie KD HontianskeTesáre 8 320,5

8 320,50/

 

4. Obec Domaníky Rekonštrukcia verejného priestranstva a vybudovanie chodníka v obci Domaníky SO-03 vybudovanie chodníka-úseky 1N,1P 7 039,05

6 734,57/

 

5. Obec Terany Rekonštrukcia chodníkov a vstupov do RD 27 984,72 0
6. Obec Svätý Anton Svätý Anton - peší chodník v súbehu cesty II/525 38 244,54 0
7. Obec Banský Studenec Verejné priestranstvá - spevnené plochy 5 563,5 5 563,50
8. Obec Baďan Rekonštrukcia verejného priestranstva "Vyznanie generáciám". 29 416,16

29 416,16/

 

9. Obec Rykynčice Modernizácia verejného priestranstva Horné Rykynčice 3 041,81

3 037,46/

 

10. Obec Štiavnické Bane Posilnenie vybavenosti územia Štiavnické Bane - centrálna časť obce 31 173,5 0
11. Obec Súdovce Rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci Súdovce - SO-02 malý cintorín 3 300,74

3 300,74/

 

 

Výzva č.11/PRV/MAS 44

Výzva pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Termín platnosti výzvy: 20.8.2013 - 4.10.2013, prijatých 7 projektov

 

Por.

č.

Žiadateľ Názov projektu

Požadovaná suma

(v EURO)

Zazmluvnené/

preplatené

1. Obec Sudince Modernizácia autobusovej zastávky a detského ihriska 17 254,47

17 254,47/

 

2. Obec Svätý Anton Svätý Anton - vytvorenie dvoch detských ihrísk 19 500,00

19 500,00/

 

3. Obec Žibritov Tržnica  + autobusová zastávka 16 520,00

16 520,00/

 

4. Obec Počúvadlo Výstavba multifunkčného ihriska s trávnym povrchom 19 535,71 0
5. Obec Hontianske Moravce Modernizácia detského ihriska 5 496,28

5 496,28/

 

6. Obec Banský Studenec Výstavba tržnice v obci Banský Studenec 9 950,96

9 950,96/

 

7. Obec Prenčov Modernizácia športového areálu v obci Prenčov 5 688,85 0

Výzva č. 10/PRV/MAS 44

Výzva pre opatrenie 3.3 Vzdelávanie a informovanie

Termín platnosti výzvy: 30.5.2013 - 31.7.2013, prijaté dva projekty

 

Por.

č.

Žiadateľ Názov projektu

Požadovaná suma

(v EURO)

Hodnotenie

(body) priemer

1. VOKA Zvyšovanie odborných kapacít v regióne MAS Zlatá cesta 18 946,85

18 946,85/

 

2. Mikroregión Južné Sitno Oživenie tradičných vidieckych postupov

25 250,00

 

25 250,00/

 

 

Výzva č. 9/PRV/MAS 44

Výzva pre opatrenie 3.2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu/ B

Termín platnosti výzvy: 23.5.2013 - 28.8.2013, nebol prijatý ani jeden projekt

 

 

Výzva č. 8/PRV/MAS 44

Výzva pre opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí

Termín platnosti výzvy: 20.5.2013 - 28.8.2013, prijatých 11 projektov

 

Por. č. Obec Názov projektu

Požadovaná suma

(v EURO)

Zazmluvnené/

preplatené

1. Obec Banský Studenec Verejné spriestranstvá - spevnené plochy 26 257,95

26 257,95/

 

2. Obec Domaníky Rekonštrukcia verejného priestranstva a vybudovanie chodníka v obci Domaníky 31 450,77

31 450,77/

 

3. Obec Sudince Modernizácia verejného priestranstva 35 507,48

35 507,48/

 

4. Obec Rykynčice Rekonštrukcia chodníkov a verejných priestrantiev v obci Rykynčice 33 653,64

33 653,64/

 

5. Obec Žibritov Modernizácia verejného priestranstva 38 590,00

38 590,00/

 

6. Obec Hontianske Moravce Rekonštrukcia II a výstavba chodníkov 32 795,31

32 795,31/

 

7. Obec Devičie Modernizácia obecného parku a verejných priestranstiev v obci Devičie 36 499,58

36 259,58/

 

8. Obec Hontianske Tesáre Rekonštrukcia verejných priestrantiev v obci Hontianske Tesáre 29 300,86

29 300,86/

29 300,86

9. Obec Súdovce Rekonštrukcia verejných pristarnstiev v obci Súdovce 18 741,33

18 741,33/

 

10. Obec Kráľovce- Krnišov Kráľovce-Krnišov - zóny pokoja a oddychu - rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev 33 370,16

33 370,16/

 

11. Obec Beluj Rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci Beluj 32 367,49 0

Výzva č. 7/PRV/MAS 44

Výzva pre opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Termín platnosti výzvy: 9.6.2012 - 9.11.2012, prijatých 13 projektov

 

Por.

č.

Obec Názov projektu

Požadovaná suma

(v EURO)

Zazmluvnené/

preplatené

1. Rykynčice Rekonštrukcia zázemia športového ihriska, autobusovej zastávky a tržnice v obci Rykynčice 16 110,03

16 110,03/

16 110,03

2. Ladzany Výstavba detského ihriska a rekonštrukcia minifutbalového ihriska v obci Ladzany 17 408,70

17 408,70/

17 408,70

3. Lišov

Vybudovanie detského ihriska, autobusových

zastávok v obci Lišov

15 562,08

15 562,08/

15 562,08

4. Drážovce Výstavba detského ihriska v obci Drážovce 16 000,00

16 000,00/

16 000,00

5. Hontianske Tesáre Výstavba detských ihrísk v obci Hontianske Tesáre 18 185,32

18 185,32/

18 185,32

6. Baďan Modernizácia multifunkčného ihriska 4 329,00

4 329,00/

4 329,00

7. Banský Studenec

Výstavba detského ihriska a tržnice v obci

Banský Studenec

19 928,46

9 864,13/

9 864,13

8. Dekýš Oplotenie, spevnené plochy a osvetlenie jestvujúceho ihriska 19 639,08

19 639,08/

 

9. Súdovce

Výstavba autobusovej zastávky a

trhového miesta v obci Súdovce

8 659,45

6 550,52/

 

10. Sudince Modernizácia autobusovej zastávky Sudince 17 281,28 0
11. Domaníky Výstavba autobusových zastávok v obci Domaníky 13 748,13

13 553,31/

13 553,31

12. Medovarce

Výstavba detského ihriska a autobusovej

zastávky v obci Medovarce

15 500,00

13 786,59/

 

13. Sebechleby Viacúčelové ihrisko Sebechleby 19 834,40

19 834,40/

19 834,40

Výzva 6/2011/PRV/MASZC/44

Výzva 6/2011/PRV/MASZC/44 oprava

 

Výzva pre opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí

Termín platnosti výzvy: 30.6.2011 - 28.10. 2011, prijatých 13 projektov

Por. č.ObecNázov projektuPožadovaná suma (v EUR)Zazmluvnené/ preplatené
1. Obec Hontianske Moravce Rekonštrukcia chodníkov časť II. 32 625,20 0
2. Obec Vysoká Výstavba parkových a spevnených plôch 33 387,25

29 796,94/

 

3. Obec Dekýš Verejné priestranstvá - spevnené plochy 33 410,98

33 410,98/

33 410,98

4. Obec Počúvadlo Počúvadlo výstavba parkovej zóny 33 799,06

33 799,06/

33 799,06

5. Obec Močiar Výstavba verejných priestranstiev 33 429,90

33 429,90/

 

6. Obec Sebechleby Rekonštrukcia nespevneného chodníka v obci Sebechleby 32 961,60

32 961,60/

32 961,60

7. Obec Podhorie Rekonštrukcia verejného priestranstvav okolí vodného prameňa Javor 33 530,09

33 530,09/

 

8. Obec Rykynčice Rekonštrukcia chodníkov a verejných priestranstiev v obci Rykynčice 36 396,00 0
9. Obec Súdovce Rekonštrukcia verejných priestranstiev v obci Súdovce 21 953,25 0
10. Obec Terany Stavebné úpravy chodníkov, vstupov k RD v obci Horné Terany 22 796,00

22 796,00/

22 796,00

11. Mesto Dudince Výstavba chodníka Dudince 33 570,00

33 570,00/

33 570,00

12. Obec Kozelník Výstavba verejných priestranstiev v obci 33 394,06

33 394,06/

21 171,86

13. Obec Hontianske Tesáre Rekonštrukcia verejného priestranstva v obci Hontianske Tesáre 34 536,16 0

Výzva 5/2011/PRV/MASZC/44

Výzva pre opatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Termín platnosti výzvy: 15.6.2011 - 20.9. 2011, prijatých 14 projektov

Por. č.ObecNázov projektuPožadovaná suma (v EUR)Zazmluvnené/ preplatené
1. Obec Hontianske Moravce Výstavba tržnice 19 630,08

19 630,08/

19 630,08

2. Mesto Banská Štiavnica Rekonštrukcia autobusových zastávok v meste Banská Štiavnica 19 196,36

19 196,36/

19 196,29

3. Obec Ilija Viacúčelové športové ihrisko 993 m2 19 314,90

19 314,90/

19 314,90

4. Obec Vysoká Výstavba ihriska v obci Vysoká 19 383,83

19 383,83/

19 383,83

5. Obec Baďan Modernizácia autobusovej zastávky a okolia "Klastava" 19 797,06

15 467,69/

15 467,69

6. Obec Podhorie Autobusová čakáreň Podhorie 19 398,83

19 398,83/

 

7. Obec Sebechleby Viacúčelové ihrisko Sebechleby 19 834,40 0
8. Obec Ladzany Výstavba detského ihriska a rekonštrukcia minifutbalového ihriska v obci Ladzany 17 188,70 0
9. Mesto Dudince Viacúčelové športové ihrisko v Dudinciach 19 225,58

19 225,58/

19 225,58

10. Obec Rykynčice Rekonštrukcia zázemia športového ihriska, autobusovej zastávky a tržnice v obci Rykynčice 16 110,03 0
11. Obec Lišov Vybudovanie detského ihriska, autobusových zastávok v obci Lišov 15 562,08 0
12. Obec Drážovce Výstavba detského ihriska v obci Drážovce 16 279,29 0
13. Obec Hontianske Tesáre Výstavba detských ihrísk v obci Hontianske Tesáre 17 380,41 0
14. Obec Kozelník Detské ihrisko 19 296,12

19 296,12/

19 296,12

 

 

 

Výzva 4/2011/PRV/MASZC/44

Výzva pre opatrenie 3.2. Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu/ B

Termín platnosti výzvy: 1.3.2011 - 17.6. 2011, prijaté 2 projekty

 

Por. č.ŽiadateľNázov projektuPožadovaná suma (v EUR)Zazmluvnené/ preplatené
1. Združenie turizmu Banská Štiavnica Mapovanie a marketing regiónu MAS Zlatá cesta 49 901,00 0
2. Občianske združenie OZ Sebechleby Budovanie nových marketingových nástrojov na podporu vidieckeho cestovného ruchu regiónu Miestnej akčnej skupiny Zlatá cesta

69 248,80

 

 

69 248,80/

 

Výzva 3/2011/PRV/MASZC/44

Výzva pre opatrenie 3.3. Vzdelávanie a informovanie

Termín platnosti výzvy: 1.3.2011 - 17.6. 2011, prijatých 5 projektov

 

Por. č.ŽiadateľNázov projektuPožadovaná suma (v EUR)Zazmluvnené/ preplatené
1. Združenie cestovného ruchu Balnea Cluster Dudince Informačné workshopy a semináre zamerané na rozvoj CR na území krajiny Zlatej cesty. 24 000,00 24 000,00/
2. Európsko-slovenské združenie agroturizmu a turizmu, EZAT Podpora rozvoja vzdelávania 26 750,00

26 750,00/

26 750,00

 

3. Kruh Zatraktívnenie vidieckeho priestoru a jeho prezentácia je v našich rukách 18 000,00 18 000,00/
4. Združenie turizmu Banská Štiavnica Skvalitnenie poskytovania informácií pre návštevníkov regiónu MAS Zlatá cesta 18 000,00 0
5. Regionálne združenie pre rozvoj Banskej Štiavnice a okolia, Región Sitno Oživenie tradičných vidieckych postupov 28 850,00 0

 

 

 

Výzva č. 2 opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Výzva pre opatrenie 3.4.1. Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

Termín platnosti výzvy: 28.6. - 30.9.2010, predĺžená do 25.10.2010, prijatých 10 projektov

 

Por. č.ObecNázov projektuPožadovaná suma (v EUR)Zazmluvnené/ preplatené
1. Obec Prenčov Rekonštrukcia zázemia – šatne a sociálne zariadenia na futbalovom štadióne, parc.č.1190 19 350,01

19 350,01/

19 350,01

2. Obec Terany Futbalové ihrisko – prevádzková budova 30 000,00

30 000,00/

30 000,00

3. Obec Súdovce Vybudovanie športového a detského ihriska v obci Súdovce 29 820,07

21 607,74/

21 607,74

4. Obec Devičie Vybudovanie športového a detského ihriska v obci Devičie 16 340,45

16 340,45/

 

5. Obec Hontianske Nemce Vybudovanie zázemia športového ihriska a vybudovanie detského ihriska v obci Hontianske Nemce 19 605,00

19 605,00/

19 605,00

6. Obec Svätý Anton Úprava priestorov centra obce na „Rínku“ – objekt pre služby 19 448,36 0
7. Obec Močiar Viacúčelové ihrisko Močiar 19 354,83

19 354,83/

19 354,83

8. Obec Beluj Oddychové miesto s autobusovou zastávkou a tržnicou 19 312,22

19 312,22/

 

9. Obec Kráľovce-Krnišov Vybudovanie detského ihriska, autobusovej zastávky a tržníc v obci Kráľovce-Krnišov 19 332,83

19 332,83/

19 332,83

10. Obec Štiavnické Bane Posilnenie vybavenosti územia Štiavnické Bane – centrálna časť obce zastávky „Ihrisko“, „Rybníky“ a detské ihrisko 19 414,10 19 414,10/ 19 414,10

 

Výzva č. 1 opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí

Výzva pre opatrenie 3.4.2. Obnova a rozvoj obcí

Termín platnosti výzvy: 28.6. - 30.9.2010, predĺžená do 25.10.2010, prijatých 12 projektov

 

Por. č.ObecNázov projektuPožadovaná suma (v EUR)Zazmluvnené/ preplatené
1. Obec Prenčov Verejné priestranstvá (rekonštrukcia) Prenčov 33 445,00

33 445,00/

33 445,00

2. Obec Devičie Modernizácia obecného parku a verejného priestranstva v obci Devičie 31 315,66 0
3. Obec Hontianske Nemce Rekonštrukcia verejných priestranstiev a vybudovanie chodníkov v obci Hontianske Nemce 33 191,00

33 191,00/

33 191,00

4. Obec Svätý Anton Svätý Anton peší chodník v súbehu cesty II/525 I.etapa km 0,916-1,091 33 350,25

33 350,25/

33 350,25

5. Obec Ilija Verejné priestranstvá – spevnené plochy 33 155,54

33 155,54/

33 155,54

6. Obec Baďan Rekonštrukcia verejného priestranstva Baďan, parc.č. 168,169,245/2 33 412,56

33 412,56/

33 412,56

7. Obec Ladzany Vybudovanie chodníka a modernizácia verejného priestranstva v obci Ladzany 32 480,77

32 480,77/

32 480,77

8. Obec Drážovce Rekonštrukcia verejných priestranstiev a vybudovanie chodníka v obci Drážovce 37 155,69

37 155,69/

37 155,69

9. Obec Medovarce Rekonštrukcia verejných chodníkov v obci Medovarce 37 459,46

37 459,46/

37 459,46

10. Obec Lišov Rekonštrukcia a modernizácia verejných priestranstiev a parku v obci Lišov 36 146,03

36 146,03/

36 146,03

11. Mesto Banská Štiavnica Mestský park – Drieňová, Banská Štiavnica 33 444,19

33 444,19/

30 771,19

12. Obec Štiavnické Bane Posilnenie vybavenosti územia Štiavnické Bane – centrálna časť obce - chodník 33 296,10

33 296,10/

33 296,10