CLLD Programove obdobie 2014-2020

Programové obdobie 2014-2020

 

 

Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD) je prostriedok na zapojenie lokálnych aktérov do tvorby a implementácie stratégie miestneho rozvoja, ktorá napomôže trvaloudržateľnému rozvoju v našom území.

Celý proces implementácie je realizovaný s finančnou podporou EÚ.

 

Stratégiu CLLD v území regiónu Zlatá cesta nájdete TU.

 

Projekty, ktoré relizujeme:

1. Financovanie prevádzkových nákladov MAS Zlatá cesta (projekt schválený 8.5.2018)

Poskytovateľ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

celkové oprávnené výdavky:  147 367,44 € Poskytovateľ poskytne prijímateľovi NFP maximálne do výšky 139 999,07 € čo predstavuje 95% z celkových oprávnených výdavkov.


OZ Zlatá cesta má schválenú Stratégiu CLLD pre nové Programové obdobie 2014-2020 pod názvom: Stratégia miestneho rozvoja v regióne Zlatej cesty 2014-2020. Implementáciou Stratégie CLLD chce podporovať drobné podnikanie, diverzifikovať poľnohospodárstvo, rozvíjať turizmus a ekoturizmus, zavádzať inovácie, využívať prírodné a kultúrno-historické zdroje s ohľadom na životné prostredie, znižovať chudobu a tak dosiahnuť tvoloudržateľný rozvoj regiónu a ekonomický a hospodársky blahobyt pre všetky generácie.Ekonomický rozvoj regiónu sa bude snažiť dosiahnuť implementáciou 7 opatrení s tým, že viac ako 50 % z finančných prostriedkov je alokovaných na opatrenia pre neverejný sektor  Otvoria sa tak príležitosti na zavádzanie inovatívnych riešení, vytváranie krátkych dodávateľských reťazcov s umiestňovaním regionálnych produktov. Pre rozvoj ekonomiky, cestovného ruchu a kvalitnejšieho života obyvateľov stratégia podporí vybudovať chýbajúcu infraštruktúru, infraštruktúru, riešiť nezamestnanosť vytvorením min. 16 pracovných miest, skvalitňovať ponuku sociálnych, zdravotných a komunálnych služieb a tak rozvíjať mobilitu obyvateľov. Vďaka finančným a ľudským zdrojom, kvalifikovaným pracovníkom kancelárie združenia a vzájomnej súhre všetkých subjektov je pripravené aj naďalej dosahovať trvaloudržateľný rozvoj regiónu a dosiahnuť naplnenie vízie a cieľov stratégie.

 

povinné zverejňovanie

 

2. Animačné náklady súvisiace s oživovaním Stratégie CLLD v regióne Zlatá cesta (projekt čaká na schválenie)