Leader

„Rozvoj vidieka začína tým, že vidíme svoje možnosti. Peniaze sú vždy dobré, ale dôležití sú ľudia.“

 

Program LEADER vychádza z iniciatívy ľudí zdola, zohľadňuje všetky stránky života na vidieku (poľnohospodárstvo a lesníctvo, vidiecku turistiku, sociálnu a miestnu technickú infraštruktúru, priemysel založený na báze miestnych zdrojov, ochranu životného prostredia, kultúrne dedičstvo a spoločenský život v obciach), tak aby sa jednotlivé časti dopĺňali, podporovali, posilňovali. Podpora integrovaného rozvoja vidieka.

 

Sedem znakov prístupu LEADER

  • Územný prístup – formulovanie stratégie miestneho rozvoja, súdržné a homogénne územie, dostatočná ľudská, ekonomická, finančná sila pre realizáciu reálnej stratégie, spoločné potreby a očakávania
  • Miestna akčná skupina – verejno-súkromné partnerstvo, ktoré spojí miestne záujmové skupiny, má rozhodovacie právomoci, má schopnosť využívať miestne zdroje, realizuje inovátorské prístupy v integrovaný rozvoj územia, spája sektorové prístupy v integrovaný rozvoj územia
  • Prístup „zdola nahor“ - miestni aktéri sú tvorcovia miestnych rozvojových stratégií, priorít a cieľov, zúčastňujú sa definovania silných, slabých stránok, analýz územia, tento prístup umožňuje reálne odraziť potreby ľudí v území a oni si prevezmú zodpovednosť za rozhodovanie o rozvoji
  • Inovácia - v uplatňovaní aktivít, výrob, rozhodnutí, ktoré prinesú posun v území
  • Integrovaný prístup – stratégia musí byť viacsektorálna, a musí ísť o spojenie aktivít ekonomického, spoločenského, kultúrneho, ekologického zamerania v jeden celok
  • Vytváranie sietí a spolupráca medzi územiami – výmena skúseností, výsledkov, znalostí medzi aktérmi vidieka, inštitucionálne siete
  • Spolupráca - miestna a regionálna, spoločná realizácia projektov