Ponuka regiónu Zlatá cesta
Realizované projekty
Fotogaléria

Odbytové partnerstvá

Závery a odporúčania z realizácie projektu


„Príprava regionálnych odbytových partnerstiev“ v banskobystrickom kraji

 

1.            Zhrnutie realizácie regionálnych stretnutí

Uskutočnili sa celkom 4 regionálne stretnutia k príprave regionálnych partnerstiev:

             5.12.2017 v Poltári pre vidiecky región Novohrad (okresy PT, LC a VK),

             7.12.2017 v Žiari n/Hr. pre vidiecky región Pohronie (okresy BS,KA,ZV,ZH a ZC),

             12.12.2017 v Hrachove pre vidiecky región Gemer-Malohont (okresy RA a RC),

             13.12.2017 v Čiernom Balogu pre Horský vidiecky región (okresy BB, BR a DT).

 

Plánovaná celková účasť na seminároch: 60-80 (15-20 na jednom stretnutí)

Skutočná účasť: 85 (Poltár17, Žiar n/Hr.25, Hrachovo 24, Č. Balog 19)

 

Každé regionálne stretnutie pozostávalo z dvoch prezentácií. Prvá bola o odbytových partnerstvách, kde P. Rusnák informoval o výsledkoch seminára k odbytu uskutočneného v apríli počas Otvárania Banoša, o prioritách budúcej európskej podpornej politiky v agrosektore po roku 2020, o možných formách zriaďovania regionálnych odbytových centier ako aj o zdrojoch ich možného financovania.

Druhú prezentáciu zabezpečovala krajská koordinátorka regionálneho značenia Janka Bačíková, ktorá informovala o zavádzaní značky „regionálny produkt“ v našom kraji a jej význame pre zlepšovanie odbytu miestnych produktov.

Po prezentáciách nasledovala diskusia a sformovanie záverov a námetov.

Realizácia prebehla úspešne vďaka spolupráci a organizačnom zabezpečení podujatí predsedníckymi MAS v jednotlivých vidieckych regiónoch, ktoré zabezpečili účastníkov, pozvánky, propagáciu seminárov, prenájom priestorov, techniky, materiálne zabezpečenie, občerstvenie, honoráre lektorom, zápisnice a fotodokumentáciu z realizácie.

Organizátormi jednotlivých seminárov boli:

             5.12.2017 pre vidiecky región Novohrad – MAS HORNOHRAD,

             7.12.2017 pre vidiecky región Pohronie – MAS Žiarska kotlina,

             12.12.2017 pre vidiecky región Gemer-Malohont – MAS MALOHONT,

             13.12.2017 pre Horský vidiecky región – Partnerstvo Muránska Planina-Čierny Hron.

 

2.            Zhrnutie námetov a poznatkov z diskusie

Diskusia bola orientovaná na dve základné otázky:

-              čo je najväčšou prekážkou formovania regionálneho odbytového centra?

-              aká forma odbytového centra by bola pre Váš región najvhodnejšia?

Pre všetky regióny boli odpovede veľmi podobné. Najčastejšími prekážkami boli identifikované hlavne:

-              nedôvera a závisť,

-              zlá legislatíva – vysoká náročnosť,

-              nevhodná a nedostatočná podpora štátu,

-              byrokracia a šikanovanie,

-              vzájomná nízka miera spolupráce,

-              nedostatok finančných prostriedkov,

-              chýbajúce poradenstvo a servis

Naproti tomu už odpovede na druhú otázku sa pomerne od seba líšili. Zrejmá bola už rozdielna úroveň pripravenosti a vyzretosti pre vytvorenie odbytového partnerstva. Rozdiely boli hlavne vo vnímaní väčších a zavedenejších producentov a malých farmárov. Tie rozdiely boli charakteristické pre všetky regióny. Iné boli rozdielnosti medzi jednotlivými regiónmi pri určení vhodnej formy odbytových centier. Kým v novohradskom a regióne sa všetci účastníci a pohronskom malí farmári pomerne jednoznačne zhodli na forme krajského sociálneho podniku, tak v gemer-malohontskom regióne prítomní navrhli konkrétne vytvorenie 4 zberných/odberných miest  v Jelšave, Jesenskom, Bátke a Hnúšti. Ako vhodnú formu navrhli tri možnosti zriaďovateľa – obecné samosprávy, regionálnu samosprávu a MAS. Väčší producenti nevidia potrebu vytvárania partnerstiev, ale lepšiu podporu pre farmárov pri vytváraní spracovateľských a odbytových kapacít. V horskom vidieckom regióne účastníci tiež navrhovali ako prvý krok vytvorenie viacerých zberných-odberných miest vo forme obecných sociálnych podnikov. Spoločné pre všetky regióny bolo hlavne to, že očakávajú podporu pri zriaďovaní regionálnych odbytových centier od BBSK.

Ani v jednom regióne prítomní nedospeli do štádia sformovania prípravného výboru pre prípravu projektov odbytového centra.

Pozitívne však môžeme hodnotiť, že okrem rozbehnutej prípravy regionálnej značky Novohrad a Pohronie, záujem o jej zavedenie prejavili aj účastníci z Horehronia.

 

3.            Návrh odporúčaní pre BBSK

Na základe námetov a výsledkov z diskusií na regionálnych stretnutiach vyplynuli štyri zásadné odporúčania smerom k BBSK:

a)            pokračovať v podpore stretávania a diskusií v jednotlivých regiónoch

súčasný stav charakteristický nedostatočnou vzájomnou komunikáciou a aj vzájomnou neinformovanosťou a neznalosťou je potrebné eliminovať organizovaním ďalších stretnutí, ktorým by však malo predchádzať podrobné zmapovanie potenciálnych účastníkov v jednotlivých regiónoch,

b)           poskytovať technickú asistenciu a odborný poradenský servis regiónom

tam kde bude zdola prejavený záujem o vytváranie jednotlivých bodov regionálnej odbytovej siete vo forme obecných sociálnych podnikov, alebo odbytových partnerstiev, je potrebné zo strany BBSK zabezpečiť podpornú technickú asistenciu v podobe poradenstva a odborného servisu pre zriaďovanie a prevádzkovanie,

c)            vytvoriť podporné nástroje pre odbyt v dvoch formách:

-              navýšením podpory na budovanie odbytových partnerstiev v rámci VZN č.33/2017 v prvom kroku hlavne na budovanie zberných dvorov,

-              zriaďovaním regionálnych odbytových centier formou krajských sociálnych podnikov

d)           pokračovať v podpore zavádzania a udržania regionálneho značenia

 

 

V B. Bystrici 18. 12. 2017, spracoval: Peter Rusnák

 

fotogaléria